1

Tô Thị Nhung - Tổ trưởng

2

Trần Thị Bích - Tổ phó

3

Dương Thị Hoa

4

Lê Thị Trung Anh

5

Nguyễn Thị Hải Yến

6

Trần Thị Thanh Xuân

7

Vũ Thị Ánh Tuyết

8

Bùi Thị Trúc Phương

9

Đào Thị Phương Mai