1

Đinh Thị Loan - Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Kim Khánh

3

Trần Thị Bảo Ngọc

4

Võ Thị Phương Thảo

5

Nguyễn T. Bích Ngọc

6

Hoàng Thị Xuân Mai

7

Mai Thị Hương Giang

8

Bùi Thị Thanh